VENDA DEL PIS

553-37-3 La persona que aliena un element privatiu ha de comunicar el canvi de titularitat a la secretaria de la Comunitat. Mentre no el Comuniqui respon solidàriament dels deutes envers la Comunitat.ntale a la gente sobre este ítem. Para hacerlo tuyo. haz clic aquí > Agrega y administra ítems.

ACORDS EN JUNTA

553-29 Execució:

Els acords adoptats vàlidament per la junta de propietaris, llevat que els estatuts estableixin una altra cosa, són executius des del moment en què s’adopten.

553-30 Vinculació:

Son obligatoris i vinculen a tots els propietaris.

També els dissidents.

LA CÈDULA D'HABITABILITAT

La cèdula d'habitabilitat és un document que garanteix que l'habitatge compleixi les condicions òptimes d'habitabilitat que marca la normativa.

És necessària per donar-se d'alta dels subministraments d'aigua, llum i gas, i per poder posar en venda o lloguer un habitatge.

Les cèdules d'habitabilitat caduquen als 15 anys. Transcorregut aquest temps ha
sol · licitar una de nova a la Oficina Local d'Habitatge.

El Decret 55/2009, sobre les condicions d'habitabilitat dels habitatges i la cèdula d'habitabilitat, ens indica que, per considerar-se com habitatge, s'han de complir unes condicions mínimes, entre elles:

 

-Tenir com a mínim una sala, una habitació higiènica amb un equip de cuina i una instal ·lació per al rentat de roba.

- Disposar de la instal · lació d'aigua freda i calenta en bon estat. Per tant,
ha de tenir un escalfador o caldera que funcioni correctament.

-Les estades han de tenir la ventilació mínima exigida en façana, pati o galeria, i han de tenir unes mesures mínimes.

-Les instal · lacions han d'estar en perfecte estat, i no implicar risc per a les persones.

-La habitación higiénica te que tindre, com a mínim, de un inodor, un lavabo i una dutxa.

Please reload