top of page

10% d’IVA en les Comunitats? SI

Referències Legals: Lley 37/1992 de 28 de Desembre art. 91-Uno-2-10.Son moltes les converses que s’han mantingut amb Industrials que donen serveis a les Comunitats de Propietaris que en el moment que porten la Fra. dels treballs realitzats, l’IVA que apliquen es incorrecte.La majoria dels casos tota Fra que lliuren, apliquen el 21% d’IVA hi les Comunitats de Veïns al no ser transmissores de l’Impost, representa que paguen una despesa de més perquè no li apliquen la tributació correcte.En les Comunitats de Veïns segons el Art. 91-Uno-2-10 sobre l’aplicació del tipus reduït d’IVA del 10% ens diu que es podrà aplicar el 10% quan:


10è Les execucions d'obra de renovació i reparació realitzades en edificis o parts dels mateixos destinats a habitatges, quan es compleixin els següents requisits: a) Que el destinatari sigui persona física, no actuï com empresari o professional i utilitzi l'habitatge al fet que es refereixen les obres per al seu ús particular. No obstant el que disposa el paràgraf anterior, també es comprendran en aquest nombre les citades execucions d'obra quan el seu destinatari sigui una Comunitat de propietaris:


b) Que la construcció o rehabilitació de l'habitatge a què es refereixen les obres hagi conclòs almenys dos anys abans de l'inici d'aquestes últimes.


c) Que la persona que realitzi les obres no aporti materials per a la seva execució o, en el cas que els aporti, el seu cost no excedeixi el 40 per cent de la base imposable de l'operació.


D’aquesta manera si els treballs que realitzen a la nostra Comunitat Compleixen amb els requisits i sempre i quan els materials no excedeixin del 40 % de la base impossible, el IVA a aplicar serà del 10%.S’ha de tindre en compte que no es pot aplicar el tipus reduït ni als manteniments d’ascensor, calderes o instal·lacions elèctriques ni a les reparacions de piscines. Per més dubtes o aclariments podeu consultar l’apartat de preguntes vinculants de l’Agencia tributaria.


DIPLOMAT EN E.P.U PROPIETAT HORITZONAL.


NÚÑEZIMMOBLES: ADAM NÚÑEZ RECASENS


65 visualizaciones1 comentario

Entradas Recientes

Ver todo

1 Comment


La informació és molt interessant i de ben segur que podrà servir tant a les Comunitats com a les persones que hi son integrades.

Like
bottom of page